Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 | Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
© Mesh Safe Adding a new level of security to your residence !

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

นอกจากนี้ทางเรายังนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยชนิดอื่นๆ ของ Meshtec TM ที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นดังต่อไปนี้

ฉากกั้นป้องกันการทำลายทรัพย์สิน (Vandal Protection Screens)

ฉากกั้นป้องกันการทำลายทรัพย์สินของ Meshtec

TM

ทำมาจากลวดตาข่ายสเตนเลส

ซึ่งเป็นวัสดุชั้นดีต่อการป้องกันภัยอันตรายในพื้นที่ใช้งาน อาทิ หน้าร้านค้าพื้นที่ให้

บริการการแพทย์ สถานพินิจ สถาบันการศึกษา และพื้นที่พัฒนาเคหะมวลชน

เป็นต้น

ทั้งนี้ฉากกั้นดังกล่าวสามารถป้องกันการบุกรุกการโดนหินหรือขวดขว้างปา รวมทั้ง

ความพยายามบุกรุกในรูปแบบต่างๆ โดยผู้บุกรุกไม่สามารถทลายเข้าฉากกั้นได้

หากปราศจากเครื่องมือและกำลังแรงพิเศษโดยผลิตภัณฑ์ฉากกั้นดังกล่าวยัง

สามารถต้านทานต่อแรงกดหรือแรงอัดซ้ำๆ ได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ระบบป้องกันการผลัดตกรุ่นล่าสุดจึงทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความแข็งแรง และน่าดึงดูดเป็นทางเลือกหนึ่งต่อระบบ standard bar/glass system โดยตาข่าย สเตนเลสของ Meshtec TM สามารถขยายพื้นที่ได้ตั้งแต่พื้นจรดเพดานโดยมีความแข็ง แรงในทุกองศามุมและสามารถปรับโค้งงอตามความต้องการได้ ทั้งนี้ความยืดหยุ่นและ ความทนทานของผลิตภัณฑ์ของเราทำให้ลูกค้าสามารถปรับรูปแบบของระบบรั้วให้น่าดึงดูด และปลอดภัยมากขึ้นได้ อีกทั้งช่วยการถ่ายเทอากาศและทำให้ทัศนวิสัยโปร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทีมงานออกแบบของเราพร้อมร่วมทำงานหรือออกแบบกับท่านเพื่อว่าทางเรา สามารถสร้างระบบรั้วตามความต้องการของท่านได้
ฉากกั้นป้องกันเด็กผลัดตก (Child Fall Protection Screens)
การพลัดตกหกล้มโดยไม่ได้คาดคิดเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการเสีย ชีวิตของเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี โดยเด็กวัยทารกหรืออายุน้อยกว่า 3 ปี เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการผลัดตกจากหน้าต่างมากที่สุด จากข้อมูลของประเทศ สหรัฐอเมริกาพบว่ามีเด็กจำนวนประมาณ 5,000 รายต่อปีที่พลัดตกจาก หน้าต่าง ทั้งนี้เด็กที่ผลัดตกลงมาในระยะ 10 ฟุตจะเกิดผลกระทบด้าน การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง การเป็นอัมพาต และการบาดเจ็บที่ศีรษะขั้นุรนแรง แม้ว่าในปัจจุบันพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มความปลอดภัยแก่ หน้าต่างเพื่อป้องกันเด็กผลัดตก อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีผลิตภัณฑ์จำนวน มากที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมต่อการ ใช้งานที่พักอาศัย ด้วยเหตุข้างต้นนี้ทาง Meshtec TM จึงได้พัฒนาฉากกั้นที่ ผลิตด้วยลวดตาข่าย สเตนเลสทนแรงดันสูงคุณภาพสูง (Marine-Grade) สำหรับใช้งานบริเวณ หน้าต่างทั้งนี้ฉากกั้นประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ ความปลอดภัยที่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน SMA6001 และรับประกัน ต่อการสึกกร่อนเป็น ระยะเวลา 10 ปี
ผลิตภัณฑ์สำหรับกั้นพื้นที่ (Patios and Enclosures)
ผลิตภัณฑ์สำหรับกั้นพื้นที่ของ Meshtec TM สามารถติดตั้งได้จริงในบริเวณ ตั้งแต่พื้นจรดเพดานสำหรับพื้นที่ใช้งาน อาทิ ลานบ้าน ดาดฟ้าบ้าน เป็นต้น ด้วยความสามารถของผลิตภัณฑ์ Meshtec TM ที่มีความลงตัวต่อการใช้งาน ในพื้นที่ต่าง ๆ นี้ จึงทำให้ท่านสามารถต่อเติมเพิ่มพื้นที่พักผ่อนให้แก่อาคาร ของท่านได้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีคุณสมบัติช่วยถ่ายเทอากาศภาย ในพื้นที่กั้นดังกล่าว ลดการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต และลดยุงและแมลง ต่างๆ เข้ามาจึงกล่าวได้ว่าท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการดัดแปลง และ ปรับปรุงพื้นที่ภายในอสังหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของท่านรวมทั้ง คำนึงถึงลักษณะอาคารโดยอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล
OTHER PRODUCTS BESPOKE TAILORS Mesh Safe Home Protection       Solutions
ระบบรั้วและราวกันตก (Fencing and Balustrade Systems)

ฉากกั้นป้องกันการทำลายทรัพย์สินของ Meshtec

TM

ทำมาจากลวดตาข่ายสเตนเลสซึ่งเป็นวัสดุชั้นดีต่อการป้องกันภัย

อันตรายในพื้นที่ใช้งาน อาทิหน้าร้านค้าพื้นที่ให้บริการการแพทย์

สถานพินิจ สถาบันการศึกษา และพื้นที่พัฒนาเคหะมวลชนเป็นต้น

ทั้งนี้ฉากกั้นดังกล่าวสามารถป้องกันการบุกรุกการโดนหินหรือขวด

ขว้างปา รวมทั้งความพยายามบุกรุกในรูปแบบต่างๆ โดยผู้บุกรุกไม่

สามารถทลายเข้าฉากกั้นได้หากปราศจากเครื่องมือและกำลังแรงพิเศษ

โดยผลิตภัณฑ์ฉากกั้นดังกล่าวยังสามารถต้านทานต่อแรงกดหรือ

แรงอัดซ้ำๆได้อีกด้วย

OTHER PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

นอกจากนี้ทางเรายังนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยชนิดอื่นๆ ของ Meshtec TM ที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นดังต่อไปนี้
Mesh Safe Home Protection       Solutions
© Mesh Safe - Adding a new level of security to your residence !

ฉากกั้นป้องกันการทำลายทรัพย์สิน(Vandal Protection Screens)

ระบบรั้วและราวกันตก(Fencing and Balustrade Systems)
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ระบบป้องกันการผลัดตกรุ่นล่าสุด จึงทำให้ ผลิตภัณฑ์นี้มีความแข็งแรงและน่าดึงดูดเป็นทางเลือกหนึ่งต่อ ระบบ standard bar/glass system โดยตาข่ายสเตนเลสของ Meshtec TM สามารถขยายพื้นที่ได้ตั้งแต่พื้นจรดเพดานโดยมี ความแข็งแรงในทุกองศามุมและสามารถปรับโค้งงอตามความ ต้องการได้ ทั้งนี้ความยืดหยุ่นและความทนทานของผลิตภัณฑ์ของ เราทำให้ลูกค้าสามารถ ปรับรูปแบบของระบบ รั้วให้น่าดึงดูดและ ปลอดภัยมากขึ้นได้อีก ทั้งช่วยการถ่ายเทอากาศ และทำให้ทัศนวิสัยโปร่ง มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทีม งานออกแบบของเราพร้อมร่วมทำงานหรือออกแบบกับท่านเพื่อ ว่าทางเราสามารถสร้างระบบรั้วตามความต้องการของท่านได
ฉากกั้นป้องกันเด็กผลัดตก(Child Fall Protection Screens)
ผลิตภัณฑ์สำหรับกั้นพื้นที่(Patios and Enclosures)
ผลิตภัณฑ์สำหรับกั้นพื้นที่ของ Meshtec TM สามารถติดตั้งได้จริง ในบริเวณตั้งแต่พื้นจรดเพดานสำหรับพื้นที่ใช้งาน อาทิลานบ้าน ดาดฟ้าบ้านเป็นต้น ด้วยความสามารถของผลิตภัณฑ์ Meshtec TM ที่มีความลงตัวต่อการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ นี้จึงทำให้ท่านสามารถ ต่อเติมเพิ่มพื้นที่พักผ่อนให้แก่อาคารของท่านได้อีกทั้งผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวยังมีคุณสมบัติช่วยถ่ายเทอากาศภายในพื้นที่กั้นดังกล่าว ลดการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต และลดยุงและแมลงต่างๆเข้ามาจึง กล่าวได้ว่าท่านสามารถ ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการ ดัดแปลงและปรับปรุง พื้นที่ภายในอสังหาที่ ตอบโจทย์ความต้องการ ของท่านรวมทั้งคำนึงถึงลักษณะอาคารโดยอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล
การพลัดตกหกล้มโดยไม่ได้คาดคิด เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการ เสียชีวิตของเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี โดยเด็กวัยทารกหรืออายุน้อยกว่า 3 ปีเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการผลัดตก จากหน้าต่างมากที่สุด จากข้อมูลของ ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีเด็กจำนวนประมาณ 5,000 รายต่อปี ที่พลัดตกจากหน้าต่างทั้งนี้เด็กที่ผลัดตกลงมาในระยะ 10 ฟุต จะเกิดผลกระทบด้านการบาดเจ็บที่ไขสันหลังการเป็นอัมพาต และการบาดเจ็บที่ศีรษะขั้นุรนแรงแม้ว่าในปัจจุบันพบว่ามีผลิตภัณฑ์ ที่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มความปลอดภัยแก่หน้าต่างเพื่อป้องกันเด็ก ผลัดตกอย่างไรก็ตามพบว่ายังมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมต่อการใช้งานที่ พักอาศัยด้วยเหตุข้างต้นนี้ทาง Meshtec TM จึงได้ พัฒนาฉากกั้นที่ ผลิตด้วยลวดตาข่ายสเตนเลสทนแรงดันสูงคุณภาพสูง (Marine- Grade) สำหรับใช้งาน บริเวณหน้าต่าง ทั้งนี้ฉากกั้นประเภทนี้ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SMA6001 และรับประกันต่อการสึกกร่อนเป็นระยะเวลา 10 ปี
BESPOKE TAILORS
Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
google-site-verification: googlee7539e6374ad7954.html